حل مشکلاتی مشکلات جنسی زوجی یا فردی بوجود می آید از قبیل اختلال یا انحراف جنسی