علی قلی ابراهیمی

تحصیلات: ارشد روانشناسی تربیتی

حیطه تخصصی: مشاوره تحصیلی متوسطه،هدایت تحصیلی، مسایل انگیزشی تحصیلی، برنامه ریزی درسی

آقای علی قلی ابراهیمی

درباره من