آمنه حیدری

تحصیلات:   ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

حیطه تخصصی:   ازدواج، آموزش مهارتهای ارتباطی سالهای اول ازدواج

خانم آمنه حیدری

درباره من