حمیدرضا شعبانی

تحصیلات: ارشد مشاوره خانواده

حیطه تخصصی:   مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات، تفاوت روانی زن و مرد

آقای حمیدرضا شعبانی

درباره من