مرضیه نادری

تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی

حیطه تخصصی: مشاوره ازدواج، مهارت های ارتباطی، حل تعارضات،  خیانت

خانم مرضیه نادری

درباره من