مرضیه ذوالفقاری

تحصیلات: ارشد روانشناسی عمومی

حیطه تخصصی:   مشاوره ازدواج، آموزش مهارت ها،حل تعارضات

خانم مرضیه ذوالفقاری

درباره من